پرسنلی

زيرسيستم اطلاعات پايه پرسنلی

 امكان تعريف اقلام اطلاعاتي نيروي انساني

 علاوه بر اقلام تعريف شده بصورت دلخواه(كد كارگاه، محل كار موقت و…) با انواع تايپ براي اطلاعات اصلي همچنين وابسته پرسنلي (افراد خانواده، سوابق شغلي و…) مي توان اقلام اطلاعاتي نيروي انساني را تعريف نمود. البته اقلام مورد نظر در شروع براي وضع موجود تعريف مي شوند و در آينده نيز قابل تغيير هستند.

 امكان طراحي فرمهاي ورود اطلاعات نيروي انساني

 مي توان براي اقلام اصلي و وابسته، فرمهاي ورود اطلاعات منابع انساني را به صورت آزاد و با شكل دلخواه طراحي و امکان كنترل و بروزرساني  اطلاعات را نيز براي هر فرم تعريف نمود.  
امكان اعمال سطوح دسترسي مختلف براي فرمهاي طراحي شده.

 نگهداري سوابق کليه اطلاعات منابع انساني در سيستم به همراه تاريخ ثبت و امكان مشاهده سوابق

 مكان ثبت كليه اطلاعات مربوط به سوابق استخدامي، تحصيلات، دوره ها، سوابق آموزشي، وامها وسايرجداول وابست

 امکان گزارشگيري از اطلاعات اصلي و وابسته پرسنل

 گرفتن گزارشهاي آماري مختلف از اطلاعات پرسنلي

 رسم نمودارهاي آماري مختلف از اطلاعات پرسنلي

 امکان تهيه گزارشهاي بسيار متنوع نظير:

  • گزارش فهرست و سوابق اطلاعات کارکنان
  • گزارش فهرست و سوابق اطلاعات افراد تحت تکفل
  • گزارش سوابق آموزشي کارکنان
  • گزارش فهرست تشويقات و تنبيهات
  • گزارش سوابق شغلي کارکنان
  • گزارش آماري جدول توزيع سني کارکنان
  • گزارش آماري جدول توزيع مدارک تحصيلي و …

 گزارش ساز (جهت تهيه هر نوع گزارش دلخواه توسط كاربر)

 تعريف كاربران و تعيين سطوح اختيارات هر كاربر