مشتریان

 راه آهن جمهوري اسلامي (تهران و شهرستانها)

 • سيستم يکپارچه منابع انساني- تشکيلات
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- پرسنلي
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- احکام
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- حضور و غياب
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- انتقال دهنده
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم کارانه
 • سیستم ملبوس سازمانی
 • سیستم منازل سازمانی

 بنياد مسکن انقلاب اسلامي (تهران و 30 استان کشور)

 • سيستم يکپارچه منابع انساني- تشکيلات
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- پرسنلي
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- احکام
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- حضور و غياب
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- گزارشات شخصی
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- انتقال دهنده
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- رفاه
 • سيستم يکپارچه منابع انساني- ورزش
 • پرتال مشاهده اطلاعات منابع انسانی

 شرکت آهن راه

 • سيستم یکپارچه مالی-حسابداری