قیمت تمام شده

زير سيستم قيمت تمام شده و کنترل توليد

معرفي درخت محصول براي هر كالاي نهائي يا محصول واسط به سادگي

 تفكيك مواد اوليه و محصولات و ضايعات قابل بازيافت و غير قابل بازيافت

 معرفي كاركرد سيستم توليد در درخت محصول به صورت ريالي

 معرفي دستمزد ساعتي و اضافه كار عادي و تعطيلي پرسنل مستقيم توليد

 معرفي مرحله به مرحله كالا هاي واسط يا نيمه ساخته جهت معرفي درخت محصول نهايي

 امكان ثبت ساده برگه توليد چند محصوله و پيچيده

 امكان توليد محصول نهايي از هر مرحله مواد نيمه ساخته يا اوليه

 محاسبه قيمت تمام شده محصولات يك برگه هنگام تغييرات يا ثبت و نمايش سريع.

 تصحيح خودكار قيمت تمام شده برگها در صورت تغيير قيمت خريد مواد اوليه يا تغيير دستمزد پرسنل توليد

 براي انحراف و هشدار ثبت مواد اوليه و كاركرد در برگه توليد با توجه به نياز مواد اوليه در هر برگه با درصد متغيير انتخابي جهت بررسي توليد

 محاسبه مواد اوليه و كاركرد مورد نياز جهت توليد محصولات و مقايسه مقادير ورودي از نظر مقداري و ريالي

 اعمال ضرايب دلخواه جهت محاسبه سر بارهاي مختلف در بازه هاي مختلف بر روي برگه هاي توليد و محاسبه قيمت تمام شده نهايي با اعمال سر بارهاي غير مستقيم توليد

 بررسي و كنترل توليد جهت اصلاح درخت محصول و ايجاد ويرايشهاي مختلف درخت براي يك محصول