سفارشات

زیر سیستم سفارشات (تدارکات)

 تعريف طرفهاي تجاري داخلي و خارجي مرتبط با ثبت سفارشات کال

 تعريف و گروهبندي کالاها

 تعريف انواع برگه هاي مورد نياز در سفارشات همانند:سفارش فروش يا درخواست مصرف کالا از انبار – درخواست کالا از انبار- درخواست خريد کالا – خريد کالا – حواله حويل کالا – فاکتور فروش يا برگه خروج کالا با تعيين نوع مصرف کالا در هنگام خروج

 گزارش مصارف مختلف کالاهاي خارج شده از انبار

 امکان کنترل وضعيت برگه ها و تاييد برگه هاي مختلف

 امکان کنترل گردش عمليات برگه هاي سفارشات بعنوان مثال پيگيري يک درخواست مصرف کالا از انبار و اخذ اطلاعات وابسته آن که چه کاربري درخواست را ثبت کرده و چه کاربراني درخواست خريد حواله تحويل يا ساير موارد مربوطه را صادر کرده اند