خزانه داری

زير سيستم خزانه داری (نقدينگی)

 استفاده از طزفهاي تجاري تعريف شده در سيستم يکپارچه مالي رز

 تعريف حساب هاي بانكي

 تعريف دسته چك هاي مختلف هر کدام از حسابهاي بانکي

 امكان صدور و چاپ چك از دسته چکهاي مختلف

 تعريف عمليات خزانه داري مطابق با شرايط مجموعه شما و عناوين عملکردهاي خاص هر کدام از برگه ها بسادگي

 تعريف برگه هاي مورد نياز جهت صدور چک با کاربردهاي مختلف همراه با کنترل دسته چکهاي تعريف شده همانند:صدورچک بلند مدت – صدورچک روز – صدور چک تضميني

 تعريف برگه هاي مختلف جهت دريافت چک همانند:دريافت چک روز – دريافت چک بلند مدت – دريافت چک تضميني – خرج چکهاي دريافتي – برگشت چک دريافتي

 وصول اسناد دريافتني با امكان تغيير عنوان و نوع عمليات مورد نياز براي چك ها و همچنين تعيين نوع سرفصل هاي حسابداري مناسب با هر كدام از عمليات

 تعريف صندوق هاي مختلف با امکان تعيين حسابهاي مختلف جهت صدور اسناد مالي مربوطه

 گزارش از آخرين وضعيت عمليات خزانه داري

 گزارش پيگيري گردش يک چک خاص در عمليات انجام شده مربوط به آن در سيستم

 اعمال سطوح دسترسي کاربران در دسترسي به هرکدام از عمليات خزانه داري

 مشاهده عملکرد کاربران که در چه زماني چه نوع برگه اي را با چه شماره اي ثبت کرده يا تغيير داده اند

 گزارش از وضعيت چك هاي صادره به تفكيك دسته چك يا حساب هاي بانكي

 امكان ثبت دريافت ، پرداخت صندوق ها و كنترل نقدينگي هر صندوق