حقوق و دستمزد

زيرسيستم حقوق و دستمزد

امکان تعريف و برنامه ريزي انواع المانهاي حقوق (ماليات، پاداش و…)

 تمام برنامه ريزيهاي المانهاي حقوقي براي هر نوع استخدام در اختيار كاربر و کاملاً پويا و بدون محدوديت مي باشد يعني مي توان در هر مقطع زماني نحوه محاسبه  المانهاي حقوقي را تغيير داد . همچنين هر برنامه داراي تاريخ اجراي مخصوص به خود است و هر قانون بسته به تاريخ صدور فيش حقوق در مقطع زماني مربوط به خود اثر خود را در محاسبه المانهاي حقوقي مي گذارد.

 امکان تعريف انواع معوقه ها

 محاسبه حقوق

 طراحي و صدور فيش حقوق براي هر نوع استخدام (بصورت مجزا)

 مي توان بنا بر تعريف نوع استخدام و قوانين موجود براي هر نوع استخدامي كه در سيستم تعريف شده باشد فيش حقوقي خاص آن نوع استخدام را صادر نمود.

 امكان برنامه ريزي و فرمول نويسي براي محاسبه المانهاي حقوقي به زبان فارسي با گرامري ساده و قابل فهم

 قابليت پرداخت بيش از يك بار در ماه (سيستم روز پرداخت مي باشد).

 امكان فراخواني تمامي المانهاي پرسنلي و حقوقي فرد متوفي (درصورتي كه فيش حقوق براي وظيفه بگير و مستمري بگير صادر شود)

 اگر فيش حقوق براي وظيفه بگير و يا مستمري بگير صادر شود مي توان از تمامي المانهاي پرسنلي و حقوقي فرد متوفي استفاده نمود .

 نگهداري سوابق فيشهاي حقوقي و امكان دسترسي و فراخواني مقادير فيشهاي حقوقي  قبلي در برنامه ريزي المالنهاي حقوقي

 تمامي اطلاعات مربوط به فيشهاي حقوقي صادر شده براي هر فرد به طور مجزا نگهداري مي شود و در صورت لزوم براي استفاده در فيش حقوقي جديد مي توان به راحتي  از آنها استفاده نمود.

 ارائه سطح دسترسي براي هر كدام از آيتمهاي صدور فيش حقوق (تأييد، ابطال، تأييد مالي، واخواهي مالي و …)

 براي تمامي آيتمهايي كه در پنجره مربوطه وجود دارد سطوح دسترسي مي توان قرار داد تا هر كاربر تنها در حيطه كاري خود امكان استفاده از آنها را داشته باشد.

 امکان کنترل حقوق محاسبه شده و تاييد آن (مميزي)

 گزارش ساز(جهت تهيه هرنوع گزارش دلخواه توسط کاربر)

 امکان تهيه گزارشهاي ثابت نظير :

  • فهرست مشخصه هاي حقوق پرسنل
  • خلاصه مشخصه هاي حقوق
  • تهيه فهرست و ديسکت جهت ارسال به بانک
  • فهرست حقوق پرسنل
  • فهرست بدهي هاي بلندمدت
  • فيش حقوق
  • فهرست ماليات
  • فهرست بيمه و ارسال آن به ديسکت
  • فهرست صندوق پس انداز
  • و…