حضور و غیاب

زيرسيستم كاركرد (حضور و غياب)

 امکان اتصال به انواع دستگاه کارتزني بصورت online يا offline

 امکان اتصال به دستگاههاي(دنياي پردازش، علم وصنعت، پردازش غدیر، کارا، پاليز، آمانو و …)

 امكان استفاده از چندين ساعت به طور همزمان

 تعريف انواع مرخصي و ماموريت و تعيين قوانين آن براي انواع استخدام موجود

 امكان تعريف ضرايب مكانهاي مأموريت

 امكان تعريف شيفتهاي (ساده- روزكار- شبكار- آزاد- گردشي و…) به تعداد نامحدود

 امکان تغيير شيفت پرسنل (در يک محدوده يا آزاد)

  امكان تعريف جند تقويم کاري

 امكان تعيين قوانين محاسبه كاركرد روزانه، شبانه و ماهانه براي هر نوع استخدام

 امکان تعديل مقادير المانهاي کارکرد

 امکان گردکردن المانهاي کارکرد

 امكان ويرايش اطلاعات ورود و خروج با ثبت نام كاربر و زمان ويرايش

 ارائه گزارشات ورود و خروج روزانه، هفتگي، ماهانه و دوره اي (بصورت دلخواه)

 ساخت هرگونه گزارش با استفاده از سيستم گزارش ساز

 امكان ارتباط مستقيم با انواع سيستم حقوق و دستمزد

 ثبت كاركرد روزانه و ماهانه و امكان ويرايش آن با نگهداري سوابق کليه اطلاعات

 امكان برنامه ريزي و فرمول نويسي براي محاسبه المانهاي کارکرد، اضافه کار، تاخير، تعجيل، کسر کار، شبکاري، ماموريت، مرخصي و… به زبان فارسي با گرامري ساده و قابل فهم
امکان ثبت کليه عمليات مربوط به مرخصي، ماموريت، تاييد کارکرد، تغيير شيفت کاري کارکنان، انواع مجوزهاي ورود و خروج کارکنان، مجوز اضافه کاري، شبکاري و…

 تعريف کاربران و تعيين سطوح اختيارات هر کاربر

 تبديل گزارشها به فرمتهاي TXT ، DBF ، Excel ، CSV ، HTML و …

 رسم نمودارهاي آماري