انبار و کنترل موجودی

زير سيستم انبار و كنترل موجودی

 تعريف واحدهاي كالا (واحدهاي اصلي و فرعي)

 تعريف انبارهاي مختلف

 تعريف مکانهاي مختلف

 تعريف كالاها ( نوع واحد(اول – دوم – سوم) نحوه محاسبه قيمت تمام شده- تعيين انبارخاص – )

 تعريف کالاها و گروه هاي كالا بصورت درختي

 تعريف برگه هاي مختلف انبار با ماهيت هاي ( اطلاعاتي ، وارده ، صادره ، انتقال و مرجوعي)

 تعريف مصارف مختلف كالاها

 استفاده مشترك از طرف هاي تجاري استفاده شده در سيستم يکپارچه مالي رز

 تعريف برگه هاي انبار بصورت با بها و بدون بها

 تعيين نوع دسترسي كاربران به برگه هاي انبار (ايجاد – حذف – ويرايش – چاپ – مشاهده بها )

 تعريف برگه هاي مختلف با امكان ارتباط با هم مانند: ( درخواست ، تحويل موقت ، تحويل قطعي)

 تعريف حامل براي برگه هاي انبار و اخذ گزارشات مربوط

 امكان تعيين نوع مصرف هر كالا به هنگام خروج از انبار

 امكان محاسبه قيمت تمام شده كالا ها به روش هاي ميانگين LIFO , FIFO

 صدور مستقيم اسناد حسابداري برگه هاي انبار در زير سيستم حسابداري

 امكان تغيير نوع محاسبه هر كالا در هنگام مشاهده كاردكس كالا و حساب مجدد آنها

 امكان استفاده از واحد دوم و سوم در برگه هاي انبار

 امكان انتخاب واحد كالاهاي فرعي و انبار در هر سطر از برگه هاي انبار

 كنترل موجودي كالاها هنگام خروج كالا از انبار

 امكان انبار گرداني به تعداد دلخواه در هر دوره مالي و چاپ تگ هاي كالا براي انبارگرداني

 امكان زدن كسورات و اضافات ريالي در برگه هاي با بهاي انبار مانند فاكتورهاي فروش

 گزارش مغايرت اسناد حسابداري براي كنترل اسناد صادره برگه هاي انبار در حسابداري

 اخذ گزارشات گوناگون موجودي کالا به تفکيک مکان و انبار

 گزارش موجودي گروههاي مختلف کالا

 تعيين نقطه سفارش کالا و اخذ گزارشات مربوط به کسري انبار نسبت به نقطه سفارش کالا