ارزشیابی

زیر سیستم ارزشیابی

 تعريف سطوح ارزشيابي

 تعريف شاخصهاي واحدهاي سازماني

 تعريف شاخصهاي ارزشيابي

 تعريف فرمهاي ارزشيابي براي سطوح مختلف ارزشيابي (مديران، كارشناسان، كارمندان)

 تعريف عوامل استاندارد ارزشيابي هر شغل

 تعريف دوره هاي مختلف ارزشيابي (سالانه، فصلي، ماهانه و بازه هاي زماني دلخواه)

 ثبت فرمهاي ارزيابي ارباب رجوع

 امكان ثبت فرمهاي ارزشيابي بر اساس سطوح اختيار ارزشيابي هر مدير براي پرسنل زير مجموعه

 امكان ثبت آزاد فرمهاي ارزشيابي و كنترل آنها توسط مسئول ارزشيابي

 ثبت (اطلاعات ارزشيابي پرسنلي، تشويقات، سوابق تحصيلي و دانشگاهي، سوابق تدريس، سوابق آثار علمي، سوابق دوره هاي آموزشي، سوابق تجربي، سوابق طرحهاي ارزنده، عضويت در شوراها و كميته ها، سوابق خدمت در نقاط محروم)

 گزارش ارزشيابي (اطلاعات ارزشيابي پرسنلي، تشويقات، سوابق تحصيلي و دانشگاهي، سوابق تدريس، سوابق آثار علمي، سوابق دوره هاي آموزشي، سوابق تجربي، سوابق طرحهاي ارزنده، عضويت در شوراها و كميته ها، سوابق خدمت در نقاط محروم)

 ارزشيابي ارتقاء شغلي (تحصيلات دانشگاهي، اختراعات و اكتشافات، ارائه پيشنهاد، استفاده از نرم افزار)

 گزارش خلاصه امتيازات ارزشيابي دوره اي