احکام

زيرسيستم احكام

صدور حكم براي هر نوع استخدام (کشوري, لشگري, قانون کار و…)

 امکان تعريف انواع حکم(ارتقاء، افزايش دستمزد، انتصاب و …)

 امكان ايجاد و برنامه ريزي انواع المانهاي حكمي

 تمام برنامه ريزيهاي المانهاي حكمي براي هر نوع استخدام در اختيار كاربر و کاملاً پويا و بدون محدوديت مي باشد يعني مي توان در هر مقطع زماني نحوه محاسبه المانهاي حكمي را تغيير داد. همچنين هر برنامه داراي تاريخ اجراي مخصوص به خود است و هر قانون بسته به تاريخ اجراي حكم در مقطع زماني مربوط به خود اثر خود را در محاسبه المانهاي حكمي مي گذارد.  

 امكان برنامه ريزي و فرمول نويسي براي محاسبه المانهاي حكمي به زبان فارسي با گرامري ساده و قابل فهم

 در برنامه ريزي المانهاي حكمي مي توان از توابع محاسباتي و توابعي كه دسترسي به اطلاعات پايه(جدول حقوق مبنا، جداول خاص و…) را فراهم مي كنند، اطلاعات پرسنلي و اطلاعات حكم (جاري و گذشته) براي محاسبه هر المان حكمي استفاده كرد.

 نگهداري سوابق احكام (احكام صادره قبل) و امكان دسترسي و فراخواني مقادير احكام قبلي در برنامه ريزي المانهاي حكمي

 داشتن سطح دسترسي براي هر كدام از آيتمهاي صدور حكم(تأييد حكم، ابطال حكم، تأييد مالي، واخواهي مالي و . . . )

 امکان کنترل حکم صادر شده و تاييد آن (مميزي)

 امكان چاپ حكم

 تهيه هر نوع فرم براي حكم از روي گزارش ساز

 بهينه شدن سرعت خودكار صدور حكم

 امکان تهيه گزارشهاي ثابت نظير :

  • فهرست ارتقاء گروه
  • فهرست احکام صادره در يک مقطع خاص
  • فهرست احکام صادره بر اساس يک نوع حکم
  • فهرست تغييرات حکمي ماهيانه کارکنان و…