آموزش و پودمانی

زيرسيستم آموزش پودماني (ضمن خدمت)

 امكان طراحي فرمهاي ورود اطلاعات

 امكان ثبت دوره هاي آموزشي مورد نياز براي هر شغل

 امکان ثبت دوره هاي آموزشي با مشخصات:

 • كد دوره، نام دوره، نوع دوره، مدت دوره (نظري و عملي)
 • شيوه اجراي و روش ارائه دوره
 • روش ارزشيابي
 • امتياز دوره
 • هدف از برگزاري دوره
 • سرفصل هاي دوره
 • رسته، رشته و طبقه هاي شغلي مرتبط
 • مقاطع و رشته هاي تحصيلي مرتبط

 امکان ثبت دوره هاي برگذار شده با مشخصات:

 • كد برگزاري
 • تاريخ شروع، تاريخ پايان، روزها و ساعت هاي دوره
 • مسئول برگزاري
 • شهريه هر نفر و هزينه كل برگزاري دوره
 • محل برگزاري دوره
 • نمره

 ثبت مشخصات شركت كنندگان و اساتيد

 ثبت اطلاعات موسسات آموزشي برگزار كننده دوره

 چاپ گواهينامه آموزش

 ارائه انواع گزارش از قلمهاي اطلاعاتي مانند:

 • گزارش دوره هاي گذرانده شده به تفكيك دوره و شركت كنندگان
 • امكان تهيه گزارش دوره هاي از دوره هاي گذرانده شده و گذرانده نشده هر فرد بر اساس دوره هاي آموزشي مورد نياز هر شغل

 امكان استفاده از گزارش ساز براي تهيه گزارشهاي دلخواه